Oude subsidieregeling monumenten

Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten (Brom)

De eenjarige onderhoudsregeling (Brom) blijft bestaan voor monumenten die in 2010 instroomden in het Brim en monumenten die pas in 2011 instromen, als ook het Brim 2011 van kracht wordt.

Voorbeeld: een eigenaar van een monument dat in 2010 is ingestroomd, kan (als het monument daarvoor op grond van het Brom in aanmerking komt) voor onderhoudskosten gemaakt in 2010 bij de Rijksdienst een Brom-aanvraag indienen tot en met 31 maart 2011.

Een eigenaar van een monument dat in 2011 instroomt, kan Brom-aanvragen indienen tot en met 31 maart 2012. Deze eigenaar kan vanaf 15 januari 2011 (tot en met 31 augustus 2011) een aanvraag voor instandhoudingssubsidie indienen op grond van het Brim 2011 voor de jaren 2012-2017.

Voor reeds verleende onderhoudssubsidie op basis van de 10-jaren kerkenregeling geldt dat gevestigde aanspraken, rechten en verplichtingen ongewijzigd van kracht blijven.

Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 (Brrm 1997)

De oude restauratieregeling, het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten (Brrm 1997) is ingetrokken bij de inwerkingtreding van het Brim in 2006. Voor reeds verleende restauratiesubsidie op grond van het Brrm 1997 geldt dat gevestigde aanspraken, rechten en verplichtingen ongewijzigd van kracht blijven.

Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim)

Het Brim vervalt met ingang van 1 januari 2011 en wordt vervangen door het Brim 2011. Voor reeds verleende instandhoudingssubsidie op grond van het Brim geldt dat gevestigde aanspraken, rechten en verplichtingen ongewijzigd van kracht blijven. Wel kunnen eigenaren aan wie subsidie is verleend op grond van het voormalige Brim de Rijksdienst verzoeken om de subsidie te laten vaststellen volgens de systematiek van het Brim 2011.

Bron: cultureel erfgoed