Achtererfgebied bepalen zijerf aan brandgang

Achtererfgebied aan brandgang nader bekeken.

Zoals vaak met nieuwe wetgeving zijn er situaties te bedenken die niet klip en klaar omschreven worden in de wetgeving. De uitleg van de wetgeving moet dan duidelijkheid geven. Hier hebben we zo’n situatie. Hoe zit dat nu? Die brandgang tussen twee huizenblokken in waarvan één blok de voortuin heeft aan de brandgang. En het andere blok de zijtuin heeft aan de brandgang.

Disclaimer

Let op! Onderstaande is onze mening. Jurisprudentie moet uitwijzen of onze interpretatie juist is. Overleg met uw gemeente om een meningsverschil met uw gemeente te voorkomen. Is uw gemeente een andere mening toebedeeld. Laat het ons weten. Laat uw gemeente hun mening dan zwart op wit zetten. Dan bekijken we het nader.

Voortuin aan brandgang

Je hebt uitzicht op de zijtuin van je buurman. Jouw woning kijkt uit op de zijgevel van de overbuurman. Tussen de zijtuin van de overbuurman en jouw voortuin is een brandgang. Er is geen openbare weg tussen de blokken. En in de brandgang mag geen snelverkeer komen.Is het erf van de overbuurman/vrouw nu voorerf? Of is het achtererf? Eerst even een plaatje om te verduidelijken wat we bedoelen.

brandgang zijerf wel of niet achtererfgebied

brandgang zijerf wel of niet achtererfgebied

Is het zijerf nu voorerf?

Of is het achterefgebied?

Hoe staat het in de Bor?

We hebben gekeken in de toelichting van de Bor bijlage II blz 137. Ter vergroting van de handteerbaarheid zijn de begrippen “openbaar groen”en “weg” opgegaan in één begrip. Namelijk “openbaar toegankelijk gebied”. De wetgever bedoeld met “weg” een weg zoals omschreven staat in de Wegenverkeerswet. “Openbare groen” is wat u en ik openbaar groen vinden. Of zoals omschreven staat in normaal taalgebruik “pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek toegankelijk is”. We weten nu wat openbaar groen is en wat een weg is. Nu moeten we nog kijken naar de brandgang.

De uitleg gaat verder met; De zogenoemde brandgangen (paden veelal gelegen aan de achterzijde van woningen) die bedoeld zijn voor de (achter)ontsluiting van achter-tuinen bij woningen en die uitsluitend dienen voor langzaam verkeer, worden niet tot openbaar toegankelijk gebied gerekend. Deze uitzondering is expliciet opgenomen naar aanleiding van de uitspraak van ABRvS van 11 januari 2006, 200502605/1, LJN:AU9412.

Veelal

Het woord veelal geeft ruimte. Brandgangen hoeven dus niet altijd achter de woning te liggen. Anders had de wetgever dit expliciet genoemd. Een brandgang kan dus ook naast een woning liggen.  Wij gaan daar vanuit. De brandgang in ons voorbeeld is ook voor langzaam verkeer en voldoet niet aan de definitie “weg” of “openbaar toegankelijk gebied”. In bovenstaande situatie is de brandgang gedeeltelijk in gebruik om huizen aan de voorkant te benaderen, maar dezelfde brandgang is ook bedoeld om de zijtuin te benaderen van de tegenoverliggende woning.  De zijtuin grenst niet aan een stuk openbaar groen. De voortuinen van de rijtjeswoningen zijn namelijk geen openbaar groen. Nergens grenst de zijtuin dus aan openbaar toegankelijk gebied zoals bedoeld in de Bor.

Conclusie

Zijtuin grenzend aan brandgang is achtererfgebied indien deze niet grenst aan openbaar toegankelijk gebied. Nogmaals, als u woont op een dergelijk perceel, overleg dan goed met de gemeente. Print deze pagina uit en bespreek het met de gemeente. Vroeg of laat zal er waarschijnlijk jurisprudentie komen. Tot die tijd gaan wij er van uit dat het zijerf, achtererfgebied is. We hopen dat we t.z.t. bevestigd worden door een rechtbank.

Reactie van een lezer d.d 28 nov 2012

In de betreffende vraagstelling neemt u uiteindelijk een standpunt in met de opmerking, dat hierover jurisprudentie wellicht nog iets gaat zeggen….
 Mag ik in afwachting van het laatste nu al iets inbrengen?
De WABO en het Bor bestaan nog maar kort. De beschreven situatie is zeker niet denkbeeldig en is hier en daar dan ook feitelijk aan te treffen.
De opbouw van uw uitleg begint gefundeerd.
De definitie ‘weg’ staat in de Wegenverkeerswet en geeft zelf al een uitbreiding aan de strekking van het begrip
-zie aldaar voor wat betreft de inclusiviteit van n.b. bermen, zijkanten en paden- 
Alleen al op basis van deze beschrijving zijn de toegangspaden naar en voorlangs de voorzijden van de daaraan gelegen woningen openbaar toegankelijk gebied.
Wat de brandgangen betreft zouden deze voor het Bor al snel eveneens -maar in dat kader kennelijk ongewenst- tot het openbaar toegankelijk gebied gerekend kunnen worden en dus heeft men deze middels het -aanvullend- uitbreidingsbegrip buiten de definitie van de wegenverkeerswet gesteld.
Deze laatste spreekt namelijk over …die, zij het met enige beperking…toegankelijk zijn, doelend op rij- en ander verkeer, waaronder (ook) voetgangers, oftewel langzaam verkeer. 
In het begin stelde ik, dat de beschreven situatie ook feitelijk niet zelden voorkomt. Deze woningen zijn -uiteraard-  met hun voorgevels en hoofdingangen niet aan een (brand)pad en daarmee buiten de openbaar toegankelijke publieke ruimte gelegen, ook niet voor het Bor c.s., maar integendeel: “gewoon” aan een weg in de zin van de Wegenverkeerswet en daarmee wel degelijk direct gelegen aan de openbaar toegankelijke publieke ruimte. 
Sorry, maar mijn eerste gedachte was: het moet niet gekker worden in ons land.