Toch omgevingsvergunning nodig…..

Niet vergunningsvrij bouwen. Omgevingsvergunning aanvragen. Maar hoe?

Voorafgaand aan de aanvraag is het handig om het bestemmingsplan te bekijken. Past uw aanvraag daarbinnen of niet? Als de aanvraag er binnen past, bekijk dan de welstandsnota van uw gemeente. 99% Van de gemeenten hebben een welstandsnota. Vaak staat deze op de internetsite van de gemeente, soms niet. Vraag hem op per mail, dat is het makkelijkst. Vervolgens ontwerpt u of uw tekenaar een schuur, garage, woning, dakkapel of een ander bouwwerk. Het ontwerp mailt u naar de gemeente met het verzoek om het te toetsen aan het bestemmingsplan en voor te leggen aan de welstandscommissie. Dit heet bij veel gemeenten “vooroverleg’ of ‘schetsplan’. U kunt bij de beoordeling van uw ontwerp door de welstandscommissie aanwezig zijn. Het is een openbare welstandsvergadering. De commissie beoordeeld uw aanvraag positief of negatief. Het ontwerp moet van de wetgever voldoen aan redelijke eisen van welstand. Bij een negatief advies past u uw ontwerp wat aan en stuurt het opnieuw naar de gemeente (per mail, het makkelijkst in pdf). Als er uiteindelijk een positief advies is van de welstandscommissie dan kan de tekenaar het bouwplan bouwkundig uitwerken. Laat de tekenaar niet eerder de tekening uitwerken voordat het ontwerp bekend is. Vervolgens kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Dien alle gegevens in één keer in. Doet u dat niet, dan moet de gemeente (of provincie indien die het bevoegd gezag is) de ontbrekende gegevens opvragen. Zolang u nog niet alle gegevens heeft moet dus ook nog niet de aanvraag indienen. Zo voorkomt onnodig werk voor de gemeente. Uw tekenaar/bouwkundig adviseur/architect weet (of behoord te weten) wat allemaal ingediend moet worden.

Is uw schetsplan strijdig met het bestemmingsplan, dan is het handig om te overleggen met de gemeente. Wil de gemeente een ontheffing verlenen van het bestemmingsplan? Zo ja, dan dient u een aanvraag in. Indien de gemeente niet mee wil werken kunt u 2 dingen doen. Of u dient toch een aanvraag in en ziet waar het schip strandt. Dit kost u wel de leges, het laten maken van de tekeningen en de uitwerkingskosten. U kunt ook uw bouwplan iets aanpassen zodat het wel voldoet. Er is ook nog een derde soort optie. U stuurt niet een omgevingsaanvraag in, maar u schrijft een brief met daarin het verzoek om mee te werken aan een ontheffing van het bestemmingsplan. Het is handig dat uw verzoek ook bij de burgemeester en wethouders terecht komt. U schrijft dan dat u graag een besluit wenst van het college.

Na dit alles volgt de daadwerkelijke aanvraag.

Aanvraag omgevingsvergunning

Via Omgevingsloket online kunt u na de vergunningscheck uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit kunt u digitaal doen of u downloadt het formulier en print het uit op papier en verstuurt het vervolgens via de post. Dient u het aanvraagformulier digitaal in dan hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. De procedure gaat als volgt:
U vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt het met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente;
De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging;
Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente. Tevens geeft de gemeente aan hoeveel tijd u hebt om de gegevens alsnog te verstrekken. Vult u de aanvraag alsnog volledig in, dan wordt deze in behandeling genomen en gaat de beslistermijn lopen;
Alle bouwaanvragen worden door de gemeente gepubliceerd binnen 2 weken na ontvangst;
De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd;
Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend;
Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.
De beslistermijn geldt niet als de beslissing moet worden aangehouden.

Aanhouden beslissing Omgevingsvergunning

De gemeente moet in sommige gevallen de beslissing over het verlenen van de omgevingsvergunning aanhouden. Als het besluit wordt aangehouden, wordt dit u meegedeeld. De gemeente houdt de beslissing onder andere aan als vóór de dag van de aanvraag:
een voorbereidingsbesluit in werking is getreden;
de provincie of de minister heeft verklaard dat een provinciale verordening of besluit wordt voorbereid;
een bestemmingsplan in ontwerp ter inzage is gelegd;
een aanwijzingsbesluit van de provincie of minister wordt voorbereid;
een bestemmingsplan is vastgesteld;
een bestemmingsplan na vaststelling is bekendgemaakt;
het exploitatieplan op het van toepassing zijnde bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is vastgesteld. In dit exploitatieplan wordt de financiering van gemeentelijke voorzieningen bij het bijbehorende bouwplan geregeld.

Weigeringsgronden aanvraag Omgevingsvergunning

U krijgt geen omgevingsvergunning als:
uw bouwwerk niet voldoet aan het Bouwbesluit;
uw bouwwerk niet voldoet aan de bouwverordening;
uw bouwwerk niet voldoet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B&W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend);
uw bouwplan in strijd is met het belang van de monumentenzorg;
volgens de gemeente het ernstige gevaar bestaat dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling);
het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk in strijd is met redelijke eisen van welstand (B&W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend);
het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid daar aanleiding toe geeft.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen. In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.