Tijdelijke bouwwerken bouwplaats

Stacaravan bij nieuwbouwwoning vergunningsvrij?

Bij bouwwerken/gebouwen die in aanbouw zijn is vaak een directiekeet of containers nodig om spullen in te kunnen bewaren of droog te kunnen zagen. Iedereen kent ze wel. Voorheen was hier een bouwvergunning voor nodig, voor deze tijdelijke bouwwerken bouwplaats. Na 1 oktober 2010 zijn dergelijke bouwwerken vergunningsvrij. In artikel 2 lid 20 Bor bijlage II staat genoemd dat een;

bouwkeet, bouwbord, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds-, of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid op land waarop het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing is, mits geplaatst op of in de directe nabijheid van het terrein waarop de activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd

vergunningsvrij is.

Bouwbord

Het plaatsen van een bouwbord met daarop de naam van de architect, de installateur, de bouwer en de opdrachtgever is dus vergunningsvrij als het bord in de directe nabijheid staat. Staat hetzelfde bord 500 meter verderop aan een drukke weg, dan heb je omgevingsvergunnings nodig.

bouwbord vergunningsvrij

Bouwbord vergunningsvrij

Damwand tijdelijk

Het plaatsen van tijdelijke damwand is ook vergunningsvrij. Let bij het plaatsen wel op dat omliggende panden niet beschadigd raken door trillingen. Buren kunnen op grond van de bouwverordening verzoeken om handhaving van art 7 van de bouwverordening. Daarin staat dat apparaten die gevaar of hinder veroorzaken verboden kunnen worden door de gemeente. Neem bij twijfel contact op met de gemeente of neem een adviseur in dienst die kan beoordelen of omliggende panden schade kunnen oplopen. Dit hangt namelijk onder andere af van de bodemgesteldheid. Laat van de omliggende een opname staat maken om zo te kunnen vaststellen of er wel of niet een scheur in de woning zat. Hieronder de tekst uit de bouwverordening.

Artikel 7.3.2 Hinder

Het is verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

  • a. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;
  • b. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein;
  • c. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Niet van toepassing is het vorenstaande, indien en voor zover het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer 27)  of enige in deze wet genoemde wet van toepassing is.

Bouwkeet

Een bouwkeet is vergunningsvrij. De directiekeet of opslagcontainer kan gewoon vergunningsvrij in strijdt met het bestemmingsplan geplaatst worden ten dienste van de bouwwerkzaamheden.

directie keet vergunningsvrij bouwen

directie keet vergunningsvrij

Stacaravan bij nieuwbouwwoning vergunninngsvrij?

Dit is de leukste! Is een tijdelijke stacaravan nu vergunningsvrij? De tijdelijke bewoning van een stacaravan bij een nieuwbouwwoning staat niet genoemd in artikel 2 lid 20. Als je ruim rekent dan kun je stellen dat een stacaravan ten behoeve van de bouwwerkzaamheden is. Maar mag je ruim rekenen? Wij kunnen ons voorstellen dat gemeenten dit ruim zien en in eerste instantie er van uitgaan dat een stacaravan voor tijdelijke bewoning bij een nieuwbouwproject van een particulier, vergunningsvrij is. Wij verwachten echter dat hier jurisprudentie over komt. Bovenstaande stelling is namelijk discutabel.

Je kunt ook stellen; het staat niet in artikel 2 lid 20 genoemd, dus valt het er niet onder! Klaar. Je hebt een omgevingsvergunning nodig.

Of is een stacaravan voor tijdelijke bewoning een directiekeet?  We kijken even verder in de toelichting. daarin staat;

Nieuw in deze regeling is een categorie bouwwerken die functioneel is bij een bouw-, onderhouds-, sloopactiviteit. Constructies die slechts voor bepaalde tijd worden geplaatst, die dus niet bedoeld zijn om ter plaatse te functioneren (geen plaatsgebonden karakter hebben), worden niet als bouwwerk aangemerkt. Bij omvangrijke bouwprojecten worden dergelijke hulpconstructies veelal voor wat langere tijd geplaatst en kan er sprake zijn van een bouwwerk. Hoewel er in deze sfeer altijd veel is gedoogd, was er formeel altijd een bouwvergunning nodig. Dankzij onderhavig onderdeel is een omgevingsvergunning niet meer nodig. De bouwwerken ten dienste van de hier bedoelde activiteiten en werkzaamheden kunnen tijdelijk, gedurende de periode dat het werk in uitvoering is, worden gebouwd en aanwezig blijven. Na het beëindigen van het werk is het bouwwerk niet langer functioneel te achten voor de betreffende activiteit of werkzaamheid en dient het bouwwerk ingevolge artikel 2.3a van de Wabo te worden verwijderd.

Tja, het is tijdelijk, je kunt stellen dat het komt door de bouwwerkzaamheden en dat het daarom ten behoeve van de bouwwerkzaamheden is. Maar het heeft wel weer een plaatsgebonden karakter. Echter heeft een directiekeet dat ook wel in zich, en die is wel vergunningsvrij. De hoofdbewoner van de stacaravan zal ook wel directie voeren. Al met al is de wetgeving dus niet heel erg duidelijk. De wetgever had even een woordje extra moeten toevoegen aan artikel 20. Het is dus wachten op jurisprudentie. Tot die tijd bent u afhankelijk van de gemeente en de buren. Als je het ons vraagt zou het vergunningsvrij moeten zijn. Wat een rompslomp. Het belangrijkste is dat er rookmelders en koolmonoxidemelder in de stacaravan komen! Overleg met uw gemeente of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Let wel op! Ook als de gemeente zegt dat u niet een omgevingsvergunning nodig heeft, dan nog kan het zijn dat u hem wel nodig heeft. Immers, ook de gemeente kan er naast zitten omdat artikel 2 lid 20 ruimte biedt voor interpretatie. De buren zouden een procedure kunnen starten en een verzoek tot handhaving kunnen indienen. Hopenlijk komt het niet zo ver, maar als u een aanschrijving van de gemeente heeft, doe ons een lol en laat het voorkomen bij de rechtbank! Wij zitten met smart te wachten op jurisprudentie.

stacaravan omgevinsgvergunningplichtig? of vergunningsvrij?

Stacaravan

Heeft u een andere mening, jurisprudentie of een beter argument, laat het ons weten. Start een topic op het forum of geef een reactie hieronder.