Gebruiksbesluit en brandveiligheid informatie

Vergunningsvrij bouwen en gebruiksbesluit

Het kan zijn dat u wel vergunningsvrij kunt bouwen, maar toch een gebruiksvergunning nodig hebt. Dit kan het geval zijn voor bijvoorbeeld bedrijven. De gebruiksvergunning bestaat niet meer maar is er nog wel….en heet ook omgevingsvergunning. U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen. Hieronder informatie over het Gebruiksbesluit en waar u aan moet denken. Ook staat er een link naar het aanvraagformulier.

Gebruiksbesluit

Per 1 november 2008 gelden landelijke voorschriften voor het brandveilig gebruik van bouwwerken. Met de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) vervallen de gemeentelijke voorschriften en geldt er één landelijke set aan voorschriften.

Gebruiksbesluit
Het Gebruiksbesluit regelt dat de brandveiligheidseisen voor iedereen in elke gemeente gelijk zijn. Meer rechtsgelijkheid dus. Daarnaast vermindert met het Gebruiksbesluit ook het aantal gebruiksvergunningsplichtige bouwwerken met ca. 80%. Dit verlaagt de administratieve lastendruk.

Fase 1
Op 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase 1 zijn de voorschriften voor brandveilig gebruik uit de modelbouwverordening van de VNG overgeheveld naar landelijke regelgeving. Fase 2 van het Gebruiksbesluit betreft de afstemming van de bouwtechnische, installatietechnische en gebruikstechnische eisen. Deze afstemming vindt plaats in 2010. Meer informatie is te lezen in het informatieblad ‘Brandveiligheid – landelijke uniformering voorschriften brandveilig gebruik bouwwerken’, zie Publicaties.

Helpdesk Bouwregelgeving en gebruiksbesluit
Vragen over toepassing van het Gebruiksbesluit of brandveilig gebruik van bouwwerken? Stel ze aan de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Eerdere vragen over de bouwregelgeving kunt u terugvinden in deVeelgestelde vragen.

Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften
De onafhankelijke Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften adviseert burgers, ondernemers en de overheid in concrete gevallen over de praktijkpassing van de brandveiligheidsvoorschriften uit de Woningwet. Bent u bezig met een procedure voor een omgevingsvergunning voor bouw of brandveilig gebruik en komt u er gezamenlijk niet uit dan kunt u een adviesverzoek neerleggen bij de Adviescommissie. De Adviescommissie geeft vervolgens een (niet bindend) onafhankelijk, technisch-inhoudelijk oordeel of advies.

Meer informatie over de Adviescommissie en de voorwaarden waaronder een advies kan worden aangevraagd vindt u bij het Formulier Adviescommissie brandveiligheid.
Uitspraken van de Adviescommissie worden opgenomen in de database‘veelgestelde vragen’ van de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik.

Landelijk formulier voor brandveilig gebruik
Het Omgevingsloket Online is de centrale voorziening waarmee alle aanvragen in het kader van de Omgevingsvergunning kunnen worden ingediend. Via het Omgevingsloket kunt u een gebruiksvergunning aanvragen of een gebruiksmelding doen. (www.omgevingsloket.nl)

Hulpmiddelen bij de toepassing van het Gebruiksbesluit
VROM werkt aan een aantal hulpmiddelen bij de toepassing van het Gebruiksbesluit. Deze hulpmiddelen zullen de komende tijd beschikbaar komen via de website van VROM.

  • Tekenmodule: In het digitale aanvraag- en meldingformulier zal tevens een tekenmodule worden opgenomen waarmee op basis van bestaande plattegronden de voor de aanvraag of melding noodzakelijk tekeningen kunnen worden gemaakt. De tekenmodule maakt onderdeel uit van het Omgevingsloket Online (operationeel per 1 januari 2011) en zal via deze applicatie beschikbaar zijn.
  • De tekenmodule maakt gebruik van specifieke symbolen voor de aanduiding van vluchtroutes, brandblusmiddelen, etc. U kunt hier de symbolen in DWG-formaat en als afbeeldingen downloaden:

Zoekt u een enkel symbool dan kunt u deze bekijken en los downloaden via de supportsite van de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik [www.bouwvergunningonline.nl/docs.htm].
Voor symbolen die niet aanwezig zijn in de aangewezen norm NEN 1414 (zoals bijvoorbeeld de draairichting van deuren) kan gebruik gemaakt worden van de eigen (gangbare) symbolen. (Bron: NEN te Delft,www.nen.nl. De symbolen uit NEN 1414 zijn met toestemming van NEN hier geplaatst. NEN is auteursrechthebbende van de symbolen)

  • Checklist algemene voorschriften: Met behulp van deze digitale vragenlijst kunt u nagaan of uw gebouw voldoet aan de voorschriften zoals die in uw geval gelden. U vindt de checklist ophttp://vragenlijst.checkdebrandveiligheid.nl. De site bevat een toeliching op de vragenlijst en daar waar nodig is een toelichting per vraag. Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u terecht bijbouwkwaliteit@minvrom.nl.
  • Rekenmodule personenbezetting: met behulp van deze rekenmodule kunt u uitrekenen hoeveel mensen er in uw pand kunnen worden toegelaten. De rekenmodule gaat uit van standaardsituaties en is niet geschikt voor specifieke, complexere gevallen. Lees daarom goed de toelichting (pdf, 1,9 MB)alvorens het rekenmodel te gebruiken. De rekenmodule is te vinden op:http://rekenhulp.checkdebrandveiligheid.nl.

bron: rijksoverheid