Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten

Eigenaren van kerken die nog niet zijn ingestroomd in de instandhoudingsregeling, kunnen overheidssubsidie aanvragen voor onderhoud van hun rijksmonument. Voor die activiteiten is in veel gevallen ook een vergunning nodig.

Het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten (Brom) is ingetrokken, maar op grond van de overgangsbepalingen van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) nog van overeenkomstige toepassing voor die eigenaren waarvoor het instandhoudingsregeling nog niet in werking is getreden. De eigenaar van een beschermd monument kan, tot april van het jaar volgend op het jaar waarin onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, een aanvraag om onderhoudssubsidie indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens de minister. Die stelt de subsidiabele kosten vast en verleent de subsidie. Het Brom bevatte voor de inwerkingtreding van het Brim een specifiek subsidieregime voor beschermde kerkgebouwen, dat thans nog slechts geldt voor die eigenaren die reeds subsidie verleend hebben gekregen op grond van dit regime. Voor het overige blijft voor kerkgebouwen de mogelijkheid van subsidie op grond van het Brom uiteraard bestaan.

Ga hier naar het document: Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten

N.B. Hoofdstuk III van het Brom is met de inwerkingtreding van het Brim komen te vervallen.

bron: cultureel erfgoed